Tink -Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Kurucusu Zeynep Dereli Dijitalleşme Röportajı - CEO TÜRKİYE
CEO CEOROPORTAJ CEOYAZILARI DİJİTALLEŞME MANŞET ROPORTAJLAR RÖPORTAJLAR
Tink -Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Kurucusu Zeynep Dereli Dijitalleşme Röportajı

Tink -Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Kurucusu Zeynep Dereli Dijitalleşme Röportajı

CEO CEOROPORTAJ CEOYAZILARI DİJİTALLEŞME MANŞET ROPORTAJLAR RÖPORTAJLAR
ÖZET BİLGİ:

DETAYLARI

Zeynep Dereli
Tink -Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Kurucu

Ülkemizdeki ve Dünyadaki Dijitalleşmelerle ilgili gözlem, yorum ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız?

 
21. yüzyılda dijital teknolojilerin sürekli gelişerek ve yenilenerek günlük yaşamın içerisinde daha görünür olması ve kullanımının yaygınlaşması ile tüm dünyanın teknoloji üzerinden oluşturduğu ortak bir kültür meydana gelmiştir. Bu kültür, çağın oluşturduğu bir yaşam biçimi ve alışkanlıklar bütünü olarak adlandırabileceğimiz dijital kültürdür. Nitekim günümüzde, son teknolojik ilerlemelerin etkisi ile dijitalleşen bir dünya görülmektedir. Özellikle internetin ortaya çıkışı ile birlikte, her alanda dijitalleşme başlamış ve dijital kültür, bilgi toplumunun ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Dijital kültür, bilgisayar, internet ve akıllı telefonlarla hızlanmış bilgi üretiminin ve iletişiminin bir sonucu olarak gelişen yeni yaşam ve yaklaşım biçimi olarak tanımlanmaktadır. Yaşadığımız dijital çağda, sanal ortama aşina olan ve uyum sağlamaya çalışanlar arasındaki mesafe teknolojinin hızlı gelişimi ile gittikçe açılmaktadır .  Dijital medya araçlarına aşina olanlarla olmayanları dijital yerliler ve dijital göçmenler olarak ikiye ayırmaktadır. Buna göre dijital yerliler teknolojideki değişim ve dönüşüm sürecinin başından itibaren içinde yer alan ve teknoloji kültürü ile yetişen bireyleri ifade etmektedir. 

Dijital kültür, üst düzey düşünme becerilerine sahip, dijital araçların dilini keşfederek, yaparak, yaşayarak öğrenen, çoklu işlemler yapabilen bir kuşak oluşturmuştur. Fakat dikkat süreleri kısa, zihni sürekli konudan konuya atlayan, iletişimde ve ilişkilerde sabırsız olan, anında dönüt isteyen, oyun merkezli yaşayan ve öğrenen, sosyal çevresi dijital olarak gelişirken fiziksel olarak çoğunlukla yalnız bir kuşağı da ortaya çıkarmaktadır. Bu kuşağı aileleri ve eğitimcileri kapsayan diğer kuşaklardan ayıran sadece farklı öğrenmesi değil, farklı çalışması, farklı oynaması, farklı eğlenmesi, farklı sosyalleşmesi ve bunları yaparken dijital medyanın günlük yaşamlarında önemli ölçüde yer tutmasıdır. Bu anlamda dijital yerliler sosyal dönüşümde önemli bir güçtür. 

Bu dönüşümün bir sonucu olarak eğitim üzerine etkileri olmaktadır. Nitekim günümüz çocukları daha önceki nesillere göre beyinlerini çok daha farklı bir biçimde kullanabilmektedirler. Öyle ki bu kuşak geleneksel eğitim anlayışının aksine genellikle basılı olmayan dijital kaynakları tercih etmekte, düzyazıdan daha çok görsellere, hareketlere, müziğe önem vermekte ve doğrusal olmayan verilerden bilgi edinmektedir. Fakat günümüz eğitim sistemleri dijital kültür kuşağının doğal yaşamlarının gerektirdiği koşulları onlara sağlayamamaktadır. Bu nedenle alışılagelmiş eğitim-öğretim yöntemlerinin, dijital teknolojilerle çevrilmiş biçimde büyüyen dijital yerlilerin niteliklerine yeterince hitap etmemektedir.  Dijital kültürün, eğitim yöntemleri ve eğitim sürecinin etkin birer öğesi olan çocuk, aile, öğretmen ve toplum üzerinde önemli etkileri olduğunu gösteren birçok çalışma da bulunmaktadır. Buna göre çocuklarla ilgili çalışmalarda, yeni teknolojilerin kullanımının, bilgisayar destekli öğretimin, internet ve dijital oyunların çocukların gelişim, davranış ve başarıları üzerinde önemli etkileri olduğu vurgulanmaktadır.

Tink- Teknoloji ve İnsan Koleji, tam bu nedenle kurulmuş olup, dijital yerlilerin eğitim ihtiyaçlarını mevcut eğitim sistemizle buluşturmaya gayret etmektedir.
 Dijital çağda, sürekli güncellenen teknolojileri takip edebilen, bilgi üretiminin yanında bilgiyi hızlı bir şekilde paylaşma ve etkili kullanma becerilerine sahip insan profiline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç yaşamboyu öğrenme, kendi kendine öğrenme, bireysel öğrenme ve e-öğrenme kavramlarının da işaret ettiği eğitimin sürekliliği vurgusunu ve bu sürekliliği sağlayacak okul yaklaşımımızın temelidir.   
  • En son ilginizi çeken dijital bir tecrübe ya da ürün/çözüm ile ilgili detayları paylaşır mısınız?
  Eğitimde meydana gelen modern ve postmodern paradigma değişimi büyük ölçüde bilimsel devrimlerin dünyayı anlama ve algılama biçimlerimizde yarattığı uzun vadeli değişimler, öğrenmenin doğası hakkındaki yaklaşımlar ve bilişim teknolojilerinde ki gelişmeler sonucunda şekillenmiştir.  Günümüz eğitim anlayışında meydana gelen köklü değişime üç önemli dinamiğin kaynaklık ettiğini söylemek mümkündür. Bunlardan ilki geçtiğimiz yüzyılın başında Kuantum Fiziği ile meydana gelen ve nerdeyse tüm disiplinleri derinden etkileyen bilimsel devrim, ikincisi Jonassen’ın öncülüğünü yaptığı bir grup tarafından ileri sürülen yapıcı öğretme-öğrenme yaklaşımı, üçüncüsü ise bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeyle meydana gelen dijital medya devrimidir. Artık bireyin gerçeğe yakın deneyimler yaşamasını sağlayan simülasyonlar, 3 boyutlu güçlü görsel altyapısıyla yüksek düzeyde etkileşim sağlayan video oyunları ve metin, resim, ses ve animasyonların bir arada kullanıldığı etkileşimli çoklu ortamlar günlük hayatın hemen her alanında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu değişimin bir dijital medya devrimi olmasının sebebi ise bu sayede insan düşünmesi, öğrenmesi ve iletişimi için yeni ortamların oluşturulmuş olmasıdır.  Bu noktada en dikkat çekici gelişmelerin başında öğrenme ve öğretme sürecindeki ilgi odağının öğretmeden öğrenciye doğru kayması gelmektedir. Öğrenmenin doğası hakkındaki bu yeni yaklaşım tarzı öğrenmenin bireye özgü olduğunu ve yeterli fırsat verildiğinde herkesin daha fazlasını öğrenebileceğini ortaya koymaktadır. Bu konuda dünyada farklı çözümler sunulmakta olup ABD'de Alt School, Hindistan'da EduGorilla, Çin'de Zhangmen bunlardan bazılarıdır. Tamamı yapay zeka teknolojisi ile öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik eğitim veren platformlardır.
  • Endüstri4.0 ve Dijital Dönüşümle ilgili gelişmeler konusunda ne düşünüyorsunuz ?
Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm sonucu oluşan bilgi toplumunun gereksinim duyduğu insan profilini yetiştirme ihtiyacını karşılamaya yönelik okul modeli geliştirilmelidir.  Mevcut okul sistemlerinin günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre tekrar gözden geçirilmesi ve yapılandırılması gerekmektedir. Böylece bilgi toplumunun en güçlü dinamiklerinden olan eğitimli insana şekil verecek kurum olarak okulun işlevi, içeriği ve amaçları kendi kendine öğrenme fırsatlarına sahip öğrenen profiline uygun olarak yeniden düşünülmelidir. Bu yaklaşımda şu şekilde özetlemektedir: 
• Yeni toplumun ihtiyaç duyduğu okul, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, dünya vatandaşlığı ve kendi kendine öğrenme fırsatları sağlamak zorundadır.
 • Tüm yaş ve düzeylerde öğrenciye öğrenme motivasyonu ve öğrenmeyi sürdürme disiplinini aşılanmalıdır. 
• Yeni toplumun ihtiyacı olan okulda bilgi hem içerik hem de süreç olarak sağlanmalıdır. 
• Eğitimin toplumun her kesimine hitap etmesi ve her türlü kuruluştan yararlanması gerekir.

  • Sizin veya kurumuzun kendi veya hizmet verdiğiniz kurumlar için örnek proje, tecrübe veya Dijital Ajandanız var mı?
Mevcut okulların dönüştürülmesi görüşünü destekleyen çalışmaların sayısı artmaktadır. Buna göre BT’nin sağladığı potansiyel, geleneksel sınıf etkinliklerinin güçlendirilmesiyle sınırlandırılmamalı, okul bina ve zamanı tarafından sınırlandırılan geleneksel eğitim parametrelerinin dönüştürülmesini sağlayacak çevrimiçi ve uzaktan eğitimin kolaylaştırılması için kullanılmalıdır. Tink bu yönde önemli çalışmalar yapmakta ve okulların dijital değişimi için TinkSmart adında bir platform geliştirmektedir. Hedefimiz platformumuzu sadece Türkiye'de değil dünyada da kullanılır hale getirmektir.  

Bize göre istenebilir bir gelecek için; 
• Verimsiz ve tekdüze bir eğitim yerine birey olarak öğrenen odağa alınmalı, 
• Tüketici olmak yerine birey doğaya karşı sorumlu olmayı öğrenmeli, 
. Değer yaratmaya odaklanılmalıdır,
• "bilgi"nin tekelleşip metalaşması engellenmeli, 
• Teknoloji ile kaliteli eğitim herkesin erişimine açılmalıdır.

TinkSmart bunun için tasarlanmıştır. 

0 Reviews:

Post Your Review

24/7 Customer Care

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

Cash On Delivery

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

One Day Shipping

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

Worldwide Shipping

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.